Altay’da Tümosan devri kapandı

Altay’da Tümosan devri kapandı

TÜMOSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi sözleşmesi feshedildi.

TÜMOSAN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Altay Tankı için motor üretiminde olmayacağını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

 • GGGP Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1) Sözleşmesi, TÜMOSAN ile SSM arasında  17 Mart 2015 tarihinde ve Proje Uygulama Takviminin avans ödemesi koşullarından biri ve zorunlu olan Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) Sözleşmesi ise TÜMOSAN ile  AVL firması arasında 07 Ekim 2015 tarihinde imzalanmıştır.
 • Yüklenicinin ihtiyaç duyulan sahalarda yurtdışından teknik destek alabileceği ancak yükleniciye karşı Güç Grubunun tamamının geliştirilmesinden sorumlu tek bir Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) olacağı Projenin başından itibaren prensip olarak kabul edilmiştir. TÜMOSAN ve diğer yüklenici adayları tarafından belirlenen TDS Firmaları ile SSM yetkilileriyle beraber görüşülmüş ve tamamının Güç Grubu projesini geliştirecek yetkinlikte olduğu belirlenmiş ve sadece AVL Firması ,Türkiye’de üretilecek Güç Grubunun yurt içi ve yurt dışı kullanım ve satışına tahdit getirmeyecek bir  İhraç Lisans Belgesi sunacağını taahhüt etmesi nedeniyle seçilmiştir. Tek bir TDS ile projenin 54 ay sürede gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.
 • Devam eden süreçte, 06 Ocak 2016 tarihine kadar İhraç Lisansını getirmesi gereken AVL Firması ,Avusturya hükümetinin Türkiye’nin egemenlik haklarına ve iç işlerine karışacak şekilde ve SSM tarafından kabul edilmeyecek şartlar içeren İhraç Lisansı şartlarında  ısrar etmesi ve firmanın istenen İhraç Lisansını getirilemeyeceğini beyan etmesinden sonra TDS sözleşmesi iptal edilmiş ve AVL Firmasının teminatı olan 500.000 Euro irat kaydedilmiştir. Söz konusu izin alma sürecinde Avusturya nezdindeki Büyükelçilik aracılığı ile diplomatik kanalların kullanılması da dâhil tüm şartlar sonuna kadar zorlanmış, ancak, ana muharebe tankı güç grubuyla ilgili teknolojilerin, uluslararası ortamda “milli güç unsuru”nun çok önemli bir faktörü olarak algılandığı ve bu nedenle Türkiye’nin söz konusu teknolojiyi kazanamaması yönünde, özellikle bu teknolojileri elinde bulunduran ve pazarı kontrol eden ülkelerin olumsuz tavır sergiledikleri müşahede edilmiştir.
 • TÜMOSAN, gerek projenin hazırlık sürecinde ve gerekse TDS seçimi yapıldıktan sonra alternatif oluşturmak üzere Almanya, İngiltere, Güney Kore, İspanya, ABD, Ukrayna, Rusya, Japonya ve Kanada menşeli firmalarla defalarca karşılıklı  görüşme  gerçekleştirmiş,görüşmeler sonrasında ;teknik nedenlerle batılı firmalardan destek almanın kaçınılmaz olduğu, politik nedenlerle tek bir TDS ile proje süresince çalışma iş modelinin gerçekleştirilemeyeceği ve  destek kapsamı ile  süresinin kısıtlı olacağı anlaşılmıştır.
 • Ayrıca,TDS görüşme süreçlerinde ve sözleşme imzalaması anında Rafta Hazır Ticari (RAHAT) olması öngörülen alt sistemlerden kritik olanların,AB üyelerinin ülkemize karşı olan olumsuz tutumu nedeniyle benzer ürünleri ticari olarak üreten firmaların çağrılara cevap vermedikleri , bir kısım alt sistemlerin üreticilerinin TDS’lerin ihraç lisansı çıkaramaması ve ülkemiz ile Ortadoğu’da yaşanan olaylar sonrasında işbirliğinden kaçındıkları, teklif vermedikleri, prototip ve seri üretime yönelik ihraç lisansı için hükümetlerine talepte bulundukları ve alacakları cevaba göre işbirliği esaslarını belirleyecekleri öğrenilmiştir. Gelişmeler RAHAT kapsamında değerlendirilen tüm kritik alt sistemlerin, ülkelerinin ihraç lisansına tabi olacağını ve satın alınamayacağını,  bu nedenle ticari ve askeri bağımsızlığın garantisi olan Fikri Mülkiyet Haklarının gelecekte SSM’ye ait olacak tarzda geliştirilmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.
 • Bu kapsamda RAHAT kapsamında tedariki mümkün olmayan Yakıt Enjeksiyon Sistemi hariç  aşağıda belirtilen kritik alt sistemlerin de güç grubu geliştirilmesine paralel olarak ve aynı zamanda planlanarak üretilmesi ve prototip ürünlerde kullanılmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir.
 • Avrupa Parlamentosunun ülkemize karşı aldığı olumsuz tavır ve sonrasında Avusturya Meclisinin 25 Kasım 2016 tarihi itibariyle Türkiye’ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatının önlenmesi kararını almış olması batı kökenli firmalardan gelecekte teknik destek ve askeri nitelikli kritik malzemenin kesintisiz olarak satın alınmasının imkansız olacağı ve sözleşme yapılsa dahi bahse konu desteğin kesilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine varılmıştır.
 • TÜMOSAN ve SSM arasında imzalanan sözleşmenin ifası,özellikle batılı devletlerin koyduğu  tahditler sonucunda  proje tamamlanıncaya kadar tek bir TDS’den destek alınmasını ve   RAHAT kapsamında olan Güç Grubu Kritik Alt Sistemlerinin tedarik edilmesini imkânsız hale getirdiğinden, TÜMOSAN; kritik alt sistemlerin proje kapsamına dahil edilmesi ve sadece gerekli konularda uzman desteği alarak milli imkanlarla projeyi gerçekleştirmeye yönelik taleplerini  28 Kasım 2016 tarihinde SSM’na iletilmiştir.
 • TÜMOSAN tarafından mücbir sebepler nedeniyle yapılan  değişiklik talepleri SSM ile  24 Şubat 2017 tarihine kadar müzakere edilmiş ancak SSM; sözleşme hükümleri dışına çıkılmasının kanunen kabulünün mümkün olamayacağını  bildirildiğinden  17 Mart 2015 tarihinde SSM ile TÜMOSAN arasında imzalanan GGGP Tasarım ve Geliştirme Dönemi (Dönem-1) Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sözleşme feshi nedeniyle karşılıklı cezai müeyyide söz konusu olmayıp TÜMOSAN tarafından verilen teminat mektuplarının iadesi sağlanmıştır.
 • Türkiye’nin yerli tek dizel motor ve transmisyon tasarım ve üretim firması olan TÜMOSAN, 2012 yılından itibaren yaptığı çalışmalarla Güç Grubu Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla yoğun çaba göstermiş, Projenin amaçlarını esas alarak ARGE Merkez kompleksinİ oluşturmuş ve insan kaynağına yatırım yapmıştır. Yapılan bu çaba ve harcamalar TÜMOSAN’ın bu konudaki kararlığının göstergesidir. TÜMOSAN bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli tecrübeler edinen insan kaynağını ve oluşan bilgi birikimini yatırımcılarının menfaatlerini dikkate alarak etkin olarak kullanmaya ve geliştirmeye devam edecektir.
 • TÜMOSAN;Altay Tankı Güç Grubu Projesinde elde ettiği tecrübelerle,projenin yeni şartları dikkate alarak yeniden ihale edilmesi halinde en güçlü adayıdır”.

Kaynak: defenceandtechnology.com

Google+ Linkedin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.